Ważne wskazówki dla organizatorów rekolekcji można również znaleźć w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej, który został opublikowany na stronie MEN 17 lutego 2016 roku. Do pobrania: Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych.

Z powyższych zapisów wynika, że:

• Za organizację rekolekcji jest odpowiedzialna parafia, na terenie której znajduje się szkoła.

• W przypadku, kiedy siedziba szkoły jest na terenie innej parafii niż np. jej filia, proboszczowie obu parafii powinni ustalić z dyrektorem szkoły sposób zorganizowania rekolekcji dla uczniów. Podstawowym kryterium powinno być dobro uczniów, a szczególnie ich bezpieczeństwo.

• Proboszcz parafii ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. Najlepiej to uczynić na piśmie.

• Podczas rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom opiekę.

• Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów.

• Podczas rekolekcji szkoła nie powinna też organizować dodatkowych zajęć (np.: przygotowanie do matury, przygotowanie do konkursów międzyszkolnych, itp.) w czasie, kiedy jest Eucharystia lub inne spotkania rekolekcyjne.

• Szczegóły dotyczące rekolekcji (np.: kwestia dowozu uczniów, rodzaju zajęć w szkole podczas rekolekcji, itp.) powinny być ustalone przez proboszcza i dyrektora szkoły.

• Dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w danym roku szkolnym na podstawie § 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) nie uwzględnia rekolekcji. Dni wolne na rekolekcje są dodatkowymi dnami wolnymi tylko dla uczniów uczęszczających na rekolekcje. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w spotkaniach rekolekcyjnych mają obowiązek być w szkole.

• Rekolekcje nie są czasem urlopu dla nauczycieli, nie są dla nich czasem wolnym od pracy.

• Rekolekcje szkolne można organizować poza okresem Wielkiego Postu, np. podczas misji parafialnych, czy jako ewangelizacyjne rekolekcje wyjazdowe dla uczniów. Wszystko jednak powinno zostać wcześniej ustalone pomiędzy proboszczem parafii a dyrektorem szkoły.

• Ważne jest, aby rekolekcji szkolnych nie ograniczać tylko do udziału uczniów we Mszy św., ale zorganizować dla nich również inne zajęcia o charakterze ewangelizacyjnym bądź wychowawczym lub profilaktycznym. Do pobrania: Przykład planu jednego dnia rekolekcji szkolnych w szkole podstawowej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.