?W mocy Bożego Ducha?

 

Okres Adwentu:

?Czas Ducha i świadectwa? (KKK 671)

[zeszyt nr 1]

Program Duszpasterski Diecezji Gliwickiej na rok 2018/2019

A.   Wprowadzenie ogólne do PD w Okresie Adwentu

Rozpoczynający się już niebawem Okres Adwentu pragniemy zgodnie z sugestią nowego PD przeżyć jako ?Czas Ducha i świadectwa?. Duch, który umacnia nas w naszych słabościach, pragnie nas uczynić świadkami historii zbawienia, w której Syn Boży, wypełniając Boży plan zbawienia, przychodzi do nas z orędziem wyzwolenia i odkupienia. Program Duszpasterski, który w tych dniach wejdzie w życie, stawia sobie za cel pomoc duszpasterzom i parafiom w adwentowych przygotowaniach na przyjście Pana przez ukazywanie mocy i działania Ducha Świętego.

 1. a) widzieć

Okres Adwentu uświadamia nam, że wejście w świat bożych tajemnic staje się możliwie dzięki naszej wierze. Mimo iż nosimy ją w sobie od dnia naszego chrztu, to jednak często zapominamy o niej, co znajduje swoje dalsze przełożenie na nasze decyzje i czyny. Z tego powodu nasze myśli kierujemy w stronę Ducha Świętego, który zapala na nowo w naszych sercach wiarę i ubogaca ją nieustannie swoimi darami.

Realizując kolejne zadania drugiego etapu nowego PD chcemy zauważyć nie tylko różnego rodzaju braki, niedoskonałości i brak rozwoju życia wiary ale przede wszystkim bogactwo darów duchowych, które są lekarstwem na to, co wymaga ponownego rozbudzenia, wyrwania z zastoju, a następnie rozwoju. Punktem wyjścia na tym etapie są dla nas doświadczenia roku ubiegłego, w którym staraliśmy się odkrywać obecność i dary Ducha Świętego.

 1. b) ocenić

W naszej codzienności jesteśmy wiele razy konfrontowani z objawami obojętności, rezygnacji i apatii, które postawę wiary spychają na coraz głębszy margines. W duszpasterstwie parafialnym jak również kategorialnym spotykamy często ludzi niejako pogodzonych już z tym stanem rzeczy. Wiara ?uśpiona?, która utraciła zdolność do motywowania woli oraz odrywania od przeciętności nie stanowi już w wielu wypadkach większego problemu. Obserwuje się nawet pewien trend w kierunku ?konserwowania? takiej postawy.

Łatwo się domyślić, że w takim sposobie podejścia do świata wiary nie ma miejsca na różnego rodzaju formy zaangażowania i świadectwa. Dla tych, którzy zaakceptowali stan ?uśpienia? swojej wiary, obecność i zaangażowanie wiernych w Kościele czy w życiu społecznym jest odbierane jako swego rodzaju przesada, a bywa nawet, że określa się je mianem fanatyzmu religijnego. Wiara, której nie zasila łaska Ducha Świętego, zmierza ku obojętności, a w niektórych sytuacjach objawia się w rozmaitych skrajnościach.

 1. c) działać

PD na Okres Adwentu 2018 r. przynosi ze sobą szeroką ofertę działań, które prowadzą do formowania chrześcijańskiej postawy dojrzałości oraz związanej z nią odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Kościoła. Ze względu na fakt, że nie wszyscy wierni prezentują taki sam poziom dojrzałości w wierze, zachęcamy najpierw do rozpoznania ogólnych celów aktualnego PD,[1] aby następnie dostosować konkretne zadania do odpowiednich osób. Pierwszym krokiem w tym kierunku może się stać spotkanie PRD poświęcone zadaniom, treściom i celom aktualnego PD.

Innym istotnym zadaniem, które musimy podjąć, jest troska o równomierne rozłożenia działań w trzech podstawowych obszarach budowania Kościoła: leiturgia ? martyria ? diakonia. W każdym z tych obszarów proponujemy określony rodzaj działań, które nie wykraczają poza możliwości naszych wspólnot parafialnych. Proponowane przez nas działania należy jednak dostosować do lokalnych potrzeb i w razie potrzeby również rozbudować o inne potrzebne elementy.

B.           Propozycje szczegółowe do PD w Okresie Adwentu

I.     Martyria – czyli głoszenie Słowa, świadectwo, wszelkie formy przepowiadania

Misja nauczania wskazuje na potrzebę świadectwa, w którym objawia się moc oraz skuteczność Słowa Bożego. Tylko Duch Święty może ludzkim słowom nadać moc, która poruszy i odmieni ludzkie serca. Niedzielne homilie, katechezy dla dorosłych oraz adwentowe rekolekcje parafialne to tylko niektóre z wielu sytuacji, w których możemy tej prawdy doświadczyć.

 1. a) Niedzielne głoszenie Słowa Bożego

Na adwentowym etapie realizacji PD w naszym przepowiadaniu akcentujemy prawdy związane z pewnego rodzaju napięciem, które występuje pomiędzy oczekiwaniem na ostateczne wypełnienie się zapowiedzi i obietnic Chrystusa, a doświadczeniem słabości, utrapień, a nawet zła, które wypełniają naszą codzienność. Wspomniane napięcie wskazuje na obecność Ducha Świętego, który pomaga nam zauważyć ów kontrast, w którym dokonuje się nasze życie i jednocześnie wzywa nas do podjęcia decyzji. W tym kontekście Duch Święty zachęca nas do złożenia świadectwa o nadziei, która w nas jest (por. 1P 3,15) i która jest jedną z głównych treści tego czasu.

Obecność Ducha Świętego oraz Jego ciągłe nawoływanie do świadectwa są zakotwiczone w Jego trosce o właściwe wyrażanie naszej wiary na zewnątrz oraz zmierzają do wyprowadzenia z niej konkretnych postaw. Propozycje na kolejne niedziele oraz uroczystości tego okresu[2] koncentrują się wokół wielorakich form działania Bożego Ducha. Należą do nich pomnażanie wiary i dodawanie odwagi, kształtowanie przez dar mądrości naszych czynów, otwieranie naszych serc na zbawczą obecność Boga i odnowę relacji z bliźnimi jak również budowanie królestwa na miarę nadchodzącego Mesjasza ? Zbawiciela świata.

                      b)              Katecheza dla dorosłych

Bardzo ważnym miejscem realizacji PD przez posługę słowa jest katecheza dla dorosłych. Owocny udział w niej przynosi szereg cennych impulsów, potrzebnych do właściwego kształtowania życia rodzinnego, parafialnego i społecznego. W sposób szczególny zadaniem katechezy dorosłych jest formowanie do przyjęcia odpowiedzialności za misję Kościoła oraz do odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie.[3] Należy zabiegać o to, aby spotkania z rodzicami w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów przez ich dzieci, otrzymywały coraz bardziej wyraźny rys katechetyczny.

W zeszycie katechetycznym ?W mocy Bożego Ducha? znajdują się odpowiednie propozycje dla dorosłych. Na czas adwentowego oczekiwania polecamy w sposób szczególny następujące katechezy:[4]

 • dla PRD – ks. Wojsław Czupryński: ?Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej powołaniem do udziału w życiu i misji Kościoła?;
 • dla rodziców kandydatów do bierzmowania ? ks. Jan Kochel: ?Rodzina chrześcijańska domowym Kościołem ? jedność (łączność) ze wspólnotą parafialną?;
 • dla pozostałych dorosłych ? ks. Sebastian Mandrysz: ?Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej powołaniem do udziału w życiu i misji Kościoła ? uczestnictwo w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.?
 1. c) Rekolekcje adwentowe

W zestawie pomocy do realizacji nowego PD znajduje się również szkic ideowy rekolekcji adwentowych, które przybliżają nam Osobę Ducha Świętego jako dawcę nadziei. Autor tej propozycji zostawia nam bardzo wiele swobody w opracowaniu programu rekolekcji oraz treści kazań i konferencji. W omawianej propozycji znajdziemy każdorazowo zarys głównego tematu oraz jego aspekty, które prowadzą nas do pogłębienia naszej znajomości z Trzecią Osobą Boską w Jej szczególnym działaniu.

Wspomniane rekolekcje można zaproponować nie tylko wspólnocie parafialnej, ale również różnym grupom, ruchom i stowarzyszeniom, które działają na jej terenie. Rekolekcje adwentowe ?Abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję?[5] mogą stanowić uzupełnienie adwentowej propozycji życia parafii.

 1. Leiturgia – czyli budowanie Kościoła przez liturgię np.: sprawowanie sakramentów świętych, odprawianie nabożeństw, wspólna modlitwa w rodzinie (w Kościele Domowym);

Obecność Ducha Świętego zaznacza się również w jego darach, które nam pomagają we właściwym przygotowaniu liturgii oraz pomagają w jej godnym i pełnym przeżyciu. Garść propozycji, które w tym miejscu przekazujemy zainteresowanym, należy potraktować jako impulsy, które uczynią nas bardziej wrażliwymi na działanie Parakleta oraz na zachęty, które On do nas nieustannie kieruje.

 1. Życie sakramentalne
                 a)                        Sakrament pokuty i pojednania

Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania nosi w sobie bardzo wyraźne cechy misji, którą Kościół wypełnia ?W mocy Bożego Ducha?. Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuję tę prawdę w następujących słowach: ?Bóg Ojciec (?) dokonuje pojednania grzeszników przez Paschę swojego Syna i dar Ducha Świętego?.[6] Wspomniany Dar Ducha Świętego staje się czymś ?namacalnym? w doświadczeniu nowego życia (por. Rz 8,11), które otrzymujemy w tym sakramencie oraz we wzmocnieniu siły wewnętrznego człowieka (por. Ef 3, 14-16).

Duszpasterstwo w konfesjonale daje nam na obecnym etapie realizacji nowego PD możliwość wprowadzenia wiernych w życie darami Ducha Świętego, który mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych (por. 1 Kor 3, 16; 6, 19). Wierni oczekują od nas w konfesjonale podpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mogliby żyć ?według Ducha?, w jaki sposób mogliby sięgnąć do bogactwa darów (charyzmatów) otrzymanych w sakramencie bierzmowania; czy wreszcie w jaki sposób mogliby otrzymane dary wykorzystać, aby przyczynić się do pomnożenia dobra wspólnego.

                 b)                        Adwentowa ?Noc Konfesjonałów?

Adwentowa ?Noc Konfesjonałów? została zaplanowana na dzień 21 grudnia 2018 r. (piątek). W godzinach od 20.00 do 24.00 w wyznaczonych parafiach naszej diecezji będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ze względu na trwające jeszcze ustalenia, szczegółowy plan tego wydarzenia z podaniem miejscowości i kościołów, w których ?Noc konfesjonałów? będzie miała miejsce, zostanie podany w późniejszym terminie.

                  c)                        Sprawowanie Eucharystii

Każda Eucharystia jest uprzywilejowanym miejscem, w którym otrzymujemy dar Ducha Świętego. Mówi o tym św. Jan Paweł II: ?Gdy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, przekazuje On nam także swego Ducha. (?) W ten sposób, przez dar swojego Ciała i swojej Krwi, Chrystus pomnaża w nas dar swojego Ducha, wylanego już w Chrzcie św. i udzielonego jako ?pieczęć? w sakramencie Bierzmowania.?[7]

W tej perspektywie zupełnie inaczej prezentują się zadania, które przyjmujemy na siebie w Eucharystii. Zniechęcenie lub rezygnacja, które możemy tak zaobserwować u naszych wiernych, biorą się często z przekonania o zbyt wielkim stopniu trudności stawianych im zadań. Tymczasem Duch Święty, który przychodzi do nas w Eucharystii jako moc Boża, jest jednocześnie sprawcą skuteczności Najświętszej Ofiary oraz uświęcenia człowieka. Potwierdzenie takiego działania Ducha Świętego znajdujemy w ?Dekrecie o posłudze i życiu kapłanów?, który stwierdza: ?W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych.?[8]

 1. Rodzina
 1. d) ?Liturgia Domowa” (LD)

Istotny impuls związany z działaniem Ducha Świętego i doświadczeniem Jego mocy powinien wypłynąć również z naszych rodzin. Budowanie Kościoła Domowego odbywa się zawsze we wspólnocie osób zjednoczonych i obdarowanych jednym Duchem. Najprostszym sposobem doświadczenia Jego działania jest zgodna modlitwa członków rodziny, która staje się szkołą ofiarnego wspierania się, budowania atmosfery zaufania i przebaczenia, miejscem dzielenia się Słowem Bożym w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego.

Uwaga! Tekst liturgii domowej został przygotowany w dwóch wersjach:

 • dla tych parafii, które zamierzają drukować jej tekst w odcinkach co niedzielę na osobnej kartce (plik został oznaczony jako Lit_Dom_2018_Adwent_KARTKA.pdf);
 • dla tych parafii, które zamierzają wydrukować od razu całość ?liturgii” i rozprowadzać ją w postaci zeszytu (Lit_Dom_2018_Adwent_ZESZYT.pdf).
III.        Diakonia czyli cały obszar działalności charytatywnej, służba ubogim, chorym;

Z faktu obdarowania darami Ducha Świętego wynika obowiązek podjęcia służby na rzecz Kościoła i dobra wspólnego. Ze współpracy Ducha Świętego i osób obdarowanych powstaje zupełnie nowa jakość życia. Propozycje, które znalazły się w tym miejscu PD odnoszą się do działań ?Kolędników Misyjnych?, do formacji parafialnych zespołów ?Caritas? oraz do funkcjonowania PRD.

 1. a) Kolędnicy Misyjni 2018/19

Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci zachęcają również w tym roku do zorganizowania w parafiach akcji pt. ?Kolędnicy misyjni?. Uwaga uczestników tej akcji zostanie tym razem skierowana na dzieci z Rwandy i Burundi. Ofiary zebrane w trakcie kolędowania zasilą projekty związane z ochroną życia, edukacją i formacją chrześcijańską dzieci w tych krajach. Rwanda i Burundi to dwa kraje, które należą do najuboższych na naszym globie. Żyje w nich wiele osieroconych, bezdomnych i chorych dzieci, które są narażone na szereg niebezpieczeństw. Dzięki placówkom prowadzonym przez misjonarzy i misjonarki istnieje możliwość niesienia skutecznej pomocy oraz łagodzenia wielu oznak nędzy i ubóstwa.

Na przestrzeni ostatnich lat wiele polskich parafii zebrało konieczne doświadczenie odnośnie organizowania akcji ?Kolędnicy misyjni?. Na szczególną uwagę zasługuje tu wysiłek podejmowany na rzecz budzenia ducha solidarności z najbardziej potrzebującymi, co pozwala również włączyć wspomnianą akcję do zadań związanych z realizacją aktualnego PD. Na obecnym etapie warto zawiązać grupę dzieci, które chciałyby się podjąć kolędowania na rzecz misji. Szczegółowe propozycje związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem omawianej akcji zostaną przekazane na parafie w najbliższym czasie.

 1. b) Dekanalny dzień skupienia parafialnych zespołów Caritas

Praktyka adwentowych spotkań parafialnych zespołów Caritas weszła już na stałe do kalendarza pracy formacyjnej wielu dekanatów. Jest to w pierwszej kolejności zasługą tych, którzy zauważyli istotny związek pomiędzy zaangażowaniem na rzecz potrzebujących a koniecznością stałej troski o osobisty rozwój duchowy. Spotkania parafialnych zespołów Caritas na płaszczyźnie dekanalnej stanowią cenny wkład w to dzieło.

W aktualnym zestawie pomocy duszpasterskich do realizacji nowego PD znajdują się propozycje, które można wykorzystać zarówno w części liturgicznej jak i katechetycznej (konferencyjnej) spotkania. W części liturgicznej można wykorzystać schemat nabożeństwa dziękczynnego za sakrament bierzmowania: ?Tak i ja was posyłam?, nanosząc każdorazowo konieczne adaptacje[9]. W części katechetycznej (konferencyjnej) warto sięgnąć po katechezę pt. ?Duch Święty twórcą ?communio? Kościoła ? parafia wspólnotą wiary i życia ?[10]. Jeśli w programie spotkania zostanie zaplanowana Eucharystia, to zeszyt homiletyczny i maryjny oferują propozycje tematów odpowiednich kazań oraz przybliżają ich wstępne rozwinięcie.

 1. c) Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Problematyka związana z dalszą formacją PRD pozostaje od kilku lat w centrum uwagi autorów ogólnopolskiego PD. W PRD kryje się ogromny potencjał twórczy, który stanowi wypadkową obdarowania darami Ducha Świętego jej członków. Wybór poszczególnych osób do tego gremium może nam posłużyć jako potwierdzenie tej obserwacji. Wspomniany potencjał PRD powinien być również wykorzystany w trakcie tworzenia PD na płaszczyźnie parafialnej. Na drugi rok realizacji PD zostały opracowane konspekty trzech katechez[11], których treść stanowią sprawy związane z rolą sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w procesie odkrywania powołania do udziału w życiu i misji Kościoła, z parafią jako wspólnotą wiary i życia jak również z zadaniem nowej ewangelizacji w mocy Ducha Świętego.

Dla potrzeb niniejszego PD został również opracowany konspekt spotkania PRD[12] u progu nowego roku liturgicznego, którego celem jest odpowiednie odczytanie założeń, treści i celów nowego PD. Zachęcamy Czcigodnych Księży Proboszczów do skorzystania z tej oferty oraz do dzielenia się owocami spotkań z PRD.

PROPOZYCJA SPOTKANIA

PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (PRD)[13]

Ks. Krystian Piechaczek

Uwagi wstępne

Warunkiem owocnego przeżycia spotkania PRD jest wcześniejsze zaznajomienie członków tego gremium z tematem zbliżającego się spotkania oraz zachęta do przeczytania przygotowanych uprzednio tekstów pomocnych w trafnym ujęciu zarówno poruszanej problematyki jak również ew. wniosków do dalszej realizacji. W dobrym przygotowaniu kolejnego spotkania PRD pomocą może służyć artykuł pt.: ?Charyzmaty Ducha Świętego źródłem apostolstwa ludzi świeckich? [14], który przybliża kwestie związane z przejściem od przyjęcia Darów Ducha Świętego do konkretnej służby w rodzinie, Kościele lub społeczeństwie. Tekst można wcześniej przygotować w postaci odbitek ksero.

Przebieg spotkania

 1. Wspólna modlitwa

Modlitwę na rozpoczęcie spotkania można przygotować w oparciu o fragment z Dz 1, 1-8, który należy odczytać na samym początku wspólnej modlitwy. W oparciu o ten tekst można przygotować kilka wezwań, które może odczytać jeden z członków rady. Po ostatnim wezwaniu można odmówić modlitwę ?Ojcze nasz“.

 1. Określenie celu spotkania

Z pierwszą Niedzielą Adwentu Kościół katolicki w Polsce rozpoczyna realizację drugiego etapu realizacji PD, który stawia sobie za cel wprowadzenie ochrzczonych i bierzmowanych do podjęciu konkretnej służby w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego. Miejscem podjęcia wspomnianej służby jest wspólnota parafialna, rodzina, społeczność lokalna jak również wiele innych obszarów, w których jest podejmowany wysiłek na rzecz dobra wspólnego. Aby członkowie PRD mogli zdobyć pełniejszą orientację w omawianym temacie, warto w tym miejscu przeprowadzić krótka katechezę[15], aby następnie przejść do analizy aktualnego stanu parafii w świetle założeń aktualnego PD. Program spotkania powinien uwzględnić również możliwość zaprezentowania propozycji członków PRD oraz działanie na rzecz wstępnego określenia kalendarza działań.

 • Analiza aktualnego stanu parafii w świetle założeń nowego PD

Jedną z cech naszych wspólnot parafialnych jest bardzo wysoki procent ochrzczonych oraz bierzmowanych. Przygotowanie do sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia osób dorosłych wydaje się ciągle czymś bardzo rzadkim. Nie oznacza to jednak, że poziom życia wiary ochrzczonych i bierzmowanych można uznać za zadowalający. W wielu sytuacjach zauważamy oznaki niedojrzałości w wierze, które przekładają się na konkretne decyzje oraz czyny. W celu dokonania analizy aktualnego stanu parafii można zaproponować dwie serie pytań:

 1. Pytania natury ogólnej:
 • Jakie są cechy wiary dojrzałej?
 • Jakie są przyczyny braku dojrzałości w wierze u osób mieszkających na terenie naszej parafii?
 • Jaką rolę w procesie dojrzewania wiary spełniają sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia i bierzmowanie – KKK1212)?
 • Jaką rolę spełniają w wypełnieniu tych zadań dary Ducha Świętego?
 1. Pytania natury szczegółowej:
 • Jakie formy odnowienia życia wiary należałoby wprowadzić w naszej parafii (rekolekcje, katecheza dla dorosłych, grupy modlitewne, itp.)?
 • Kto powinien się podjąć zadania udzielania pomocy osobom poszukującym drogi dojrzewania wiary (duchowni, rodzice, chrzestni, katecheci, osoby zaangażowane w ruchach, grupach i stowarzyszeniach katolickich)?
 • Na jakie środowisko wzrostu wiary należałoby w tym kontekście wskazać (rodzina, wspólnota parafialna, grupa parafialna: formacyjna, modlitewna lub charytatywna)?
 • W jaki sposób w przygotowaniach do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i do Bierzmowania powinna uczestniczyć wspólnota parafialna?
 1. Zaprezentowanie własnych propozycji

W tym miejscu przed uczestnikami spotkania otwiera się możliwość zgłoszenia własnych propozycji. Należy się zawsze odnieść z odpowiednim szacunkiem do zgłaszanych propozycji, w tym również do tych, które sprawiają wrażenie ?nietrafionych?. Zgłoszone wnioski należy przyporządkować do znanych nam grup zagadnień: ?liturgia?, ?martyria? i ?diakonia?.

 1. Ustalenie przybliżonego kalendarza działań

Na tym etapie należy najpierw ustalić zadania, które z ogółu propozycji możemy rekomendować do realizacji. Ważna jest przy tym perspektywa wprowadzania wspomnianych postulatów w życie; niektóre z nich nie będą wymagały większych nakładów i przygotowań, inne z kolei będą się wiązały z dłuższymi przygotowaniami. Warto również taktownie wytłumaczyć, dlaczego inne postulaty nie mogą być realizowane.

W dalszej kolejności należy dążyć do ustalenia osób odpowiedzialnych za konkretne zadania oraz do przypisania tych zadań do konkretnych okresów roku liturgicznego. Warto również wcześniej zapoznać się z podobnymi propozycjami ujętymi w diecezjalnym PD. Na osobne potraktowanie zasługują zadania, których realizacja wiążę się z dłuższym okresem czasu.

Zakończenie i wspólna modlitwa

Ks. Krystian Piechaczek

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

 

 

Literatura:

Sobór Watykański II: Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, Rzym 1965 (DM);

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem, Rzym 1965 (DA);

Sobór Watykański II: Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, Rzym 1965 (DK);

Jan Paweł II: Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata ?Dominum et vivificantem? (DV), Rzym 1986;

Jan Paweł II: Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharistia (EdE), Rzym 2003;

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Christifideles Laici (ChL), Rzym 1989;

List Kongregacji Nauki Wiary na temat udziału nowych zrzeszeń religijnych w komunii i misji Kościoła: Iuvenescit Ecclesia, 2016;

KEP: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2001;

Bartoszek, Jan; Chromy, Roman; Piechaczek, Krystian (red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19, Katowice 2018;

 

Spis treści:

Wprowadzenie ogólne w realizację PD w Okresie Adwentu ……………………………….. 2

Martyria ………………………………………………………………………. 3

Leiturgia ………………………………………………………………………. 4

Diakonia ………………………………………………………………………. 6

Propozycja spotkania PRD: ………………………………………………………………………………. 8

Literatura: ……………………………………………………………………………………………………… 10

 

[1] por. Bartoszek, Jan; Chromy, Roman; Piechaczek, Krystian (red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2018, s. 17 n.

[2] por. Dyk, Stanisław (red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt homiletyczny, Katowice 2018, s. 11; por. Chmielewski, Marek (red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt maryjny, Katowice 2018, s. 35.

[3] por. KEP: ?Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce?, nr 100, Warszawa 2001, s. 80.

[4] por. Buchta, Roman (Red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt katechetyczny, Katowice 2018, s. 9 n.

[5] por. Dyk, Stanisław (Red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt homiletyczny, Katowice 2018, s. 125n.

[6] KKK 1449.

[7] Jan Paweł II: Ecclesia de Eucharistia, nr 17.

[8] Sobór Watykański II: Dekret o posłudze i życiu kapłanów, nr 5.

[9] por. Bartoszek, Jan; Chromy, Roman; Piechaczek, Krystian (Red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt liturgiczny, Katowice 2018, s. 65n.

[10] por. Bednarczyk, Rafał: Duch Święty twórcą ?communio? Kościoła ? parafia wspólnotą wiary i życia, w: Buchta, Roman: ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt katechetyczny, s. 23n, Katowice 2018.

[11] por. Buchta, Roman: ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt katechetyczny, s. 9 n, Katowice 2018.

[12] Wspomniany konspekt został umieszczony w aneksie niniejszego adwentowego zeszytu (s. 8 n).

[13] Niniejsza propozycja nie jest gotowym scenariuszem spotkania PRD; jest jedynie próbą określenia najważniejszych tematów kolejnego spotkania tego gremium, która powinna być dopracowana i uzupełniona w środowisku parafialnym.

[14] por. Kuliberda, Andrzej: Charyzmaty Ducha Świętego źródłem apostolstwa ludzi świeckich, w: Bartoszek, Jan; Chromy, Roman; Piechaczek, Krystian (red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2018, s. 65 n.

[15] W tym celu należy wcześniej przygotować krótką (ok. 15 min.) katechezę, wykorzystując w tym celu materiał pt.: ?Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej powołaniem do udziału w życiu i misji Kościoła?, którego autorem jest ks. Wojsław Czupryński, w: Buchta, Roman (red.): ?W mocy Bożego Ducha?. PD Kościoła w Polsce na rok 2018/19. Zeszyt katechetyczny, s. 9n, Katowice 2018.