REGULAMIN PRZEGLĄDU INSCENIZACJI SCENICZNYCH

organizowanego w ramach obchodów 20-lecia wizyty Jana Pawła II w Gliwicach

            pod patronatem Biskupa Gliwickiego i Prezydenta Miasta Gliwice

Temat przewodni inscenizacji:
?Umiejcie zachować serce zawsze otwarte na wartości głoszone przez Ewangelię,

strzeżcie tych wartości, które stanowią o waszej tożsamości?

(Homilia podczas nieszporów, Gliwice,15 czerwca 1999 roku)

 

 1. Celem Przeglądu jest:
 • rozwój wrażliwości duchowej poprzez pogłębienie przeżyć religijnych związanych z życiem i twórczością Jana Pawła II
 • upamiętnienie 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w diecezji gliwickiej,
 • uwrażliwienie na wartości kulturotwórcze słowa, obrazu, ruchu i dźwięku,
 • nabywanie umiejętności pracy w zespole.
 1. Uczestnikami Przeglądu mogą być:

Szkolne i przykościelne grupy teatralne oraz wszyscy zainteresowani.
Grupy ? nie większe niż 20 osobowe.

 1. Przegląd składa się z II etapów:

Etap I ? przegląd zgłoszonych przedstawień (w dniach 5 i 6 czerwca 2019 r.)

Etap II ? cztery wybrane przedstawienia zostaną zaprezentowane podczas Gali w Auli im. Jana Pawła II w dniu 11 czerwca 2019 r.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Przysłanie Złożenie kompletnego zgłoszenia w terminie do: 3 czerwca do godziny 1300 ? osobiście do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 lub mailowo na adres: e.grochowska@zsp3.gliwice.pl
 • Dodatkowo należy dostarczyć komplet wypełnionych przez prawnych opiekunów zgód na przetwarzanie danych osobowych dla każdego z uczestników (RODO).
 • Przysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Przeglądu.
 1. Informacje techniczne dot. występu:
 • Pierwszy etap przeglądu odbywać się będzie na scenie auli w siedzibie Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85.
 • Maksymalny czas trwania przedstawienia to 15 minut, (grupy mają 25 minut na przygotowanie sceny, występ i zabranie rekwizytów).
 • Przed rozpoczęciem przedstawienia należy przedłożyć Jury scenariusz występu.
 • Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości przeprowadzenia próby przed występem.
 • Rekwizyty oraz potrzebny sprzęt uczestnicy organizują we własnym zakresie.
 • Aktorzy nie używają mikrofonów.
 1. Jury

W skład jury wchodzić będą: Przedstawiciel Kościoła, nauczyciel polonista, nauczyciel katecheta.

 1. Ocenie podlegać będą:
 2. wydobycie treści religijnych; oryginalność ujęcia tematu, dobór tekstów,
 3. walory sceniczne (oprawa sceniczna, ruch sceniczny, dykcja i emisja głosu);
 4. atrakcyjność muzyczna (m.in. samodzielność wykonania).
 5. Nagrody:
 6. Organizatorzy przewidują nagrody za I, II, III miejsce w następujących kategoriach:
 • kategoria: ? szkoły podstawowe: klasy I ? III,
 • kategoria ? szkoły podstawowe: klasy IV-VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe (klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne),
 • kategoria otwarta ? grupy pozaszkolne,
 1. Jury decyduje, która(e) z grup wystąpi(ą) podczas II Etapu Przeglądu. Opiekunowie tych grup zostaną wcześniej powiadomieni o występie przez Organizatorów.
 2. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali finałowej w Auli JPII w dniu 11 czerwca 2019 r.
 3. Informacje organizacyjne:
 4. Dokładny termin występu zostanie zgłoszonym grupom rozesłany drogą elektroniczną na adres podany w ZGŁOSZENIU, oraz dostępny będzie na stronie internetowej zsp3.gliwice.pl w zakładce Przegląd Inscenizacji Teatralnych.
 5. Regulamin, harmonogram oraz wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej zsp3.gliwice.pl w zakładce Przegląd Inscenizacji Teatralnych.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą Państwu potwierdzenie jego przyjęcia.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 • możliwości dokumentowania występów grup (wykonywanie zdjęć, filmowanie).
  Zgłoszenie udziału grupy jest równoznaczne ze zgodą uczestników Przeglądu oraz ich Opiekunów na wykonywanie przez Organizatorów niniejszej dokumentacji;
 • dokonania zmian w Regulaminie oraz terminach występów, o czym organizatorzy zobowiązani są powiadomić zainteresowanych.
 1. Dla Grup przygotowane zostaną sale, w których uczestnicy Przeglądu będą mogli przygotować się do występów, Uczestnicy otrzymają napoje.
 2. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

Osoba Odpowiedzialna:

Ewelina Grochowska

kontakt:  e.grochowska@zsp3.gliwice.pl

Zespół Szkolno ? Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach

Ul Żwirki i Wigury 85

44 ? 122 Glwice

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Gliwicach

Małgorzata Hutnikiewicz