Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach wraz z Duszpasterstwem Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Gliwickiej zapraszają katechetów, nauczycieli i wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do włączania się w tegoroczne przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy w ramach kalendarium 2019/2020. Wydarzenia które proponujemy w ramach duszpasterstwa oświatowego mogą pomóc w samokształceniu i samodoskonaleniu warsztatu metodycznego, pedagogicznego i duchowego nauczyciela. Nauczyciel ? wychowawca jest
bowiem szczególnie odpowiedzialny za przyszłość młodego pokolenia. Będąc nośnikiem bezcennych wartości i doświadczenia przygotowuje młodych do dojrzałego i odpowiedzialnego życia. Stąd pragniemy również i w tym roku szkolno-katechetycznym wspierać każdego pedagoga przede wszystkim duchowo, proponując udział w niejednym diecezjalnym wydarzeniu duszpasterskim.

Za propagowanie dzieła duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców oraz za okazywaną życzliwość, wszelką pomoc i współpracę serdecznie dziękuję w imieniu księży biskupów: Jana Kopca i Andrzeja Iwaneckiego oraz Sekcji szkolno-Katechetycznej. Przy tej okazji pragniemy wszystkim pracownikom szkoły, a w szczególności dyrekcji, katechetom oraz całemu gronu pedagogicznemu złożyć najserdeczniejsze życzenia: by nowy rok szkolno-katechetyczny był dla Was błogosławiony, pomyślny, szczęśliwy, obfitujący w same dobre chwile! Życzę światła Bożego Ducha, dużo zdrowia, sił oraz samych wdzięcznych wychowanków!
Na trud ewangelizacji oraz katechizowania młodego pokolenia księża biskupi udzielają czcigodnym katechetom, nauczycielom i wychowawcom swojego apostolskiego błogosławieństwa.

 

1. Sekcja Szkolno-Katechetyczna od 3 września przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku
(za wyjątkiem środy!!!) w godz. 9.30-12.00 i 13.00-15.00 tel. 32 230 71 42;
ks. Tadeusz Hryhorowicz: wtorek 9.30-12.00 i 13.00-15.00, czwartek 9.30-12.00 piątek 13.00-15.00;
t_hryhorowicz@kuria.gliwice.pl.
ks. Adam Spałek: poniedziałek 9.30-12.00 i 13.00-15.00, czwartek 13.00-15.00, piątek 9.30-12.00;
a_spalek@kuria.gliwice.pl.
p. Anetta Baranowska: poniedziałek-piątek 9.30-12.00 i 13.00-15.00; tel. 32 230 71 42;
a_baranowska@kuria.gliwice.pl
2. Spotkania formacyjne dla katechetów
Spotkania Katechetyczne dla wszystkich katechetów świeckich, sióstr, diakonów i braci zakonnych
będą miały miejsce tradycyjnie w środy wg poniższego harmonogramu.
Bytom, par. Trójcy Św.:
godz. 15.00 2.10.2019 11.03.2020 – mgr Tadeusz Cisowski – Islam – wybrane zagadnienia
Gliwice, par. św. Ap. Piotra i Pawła:
godz. 15.15 9.10.2019 5.02.2020 – prof. Mieczysław Guzewicz – Świętość małżeństwa
Lubliniec, par św. Stanisława Kostki:
godz. 15.15 16.10.2019 19.02.2020 – prof. Mieczysław Guzewicz – Świętość małżeństwa
Tarnowskie Góry, par. MB Uzdrowienia
Chorych: godz. 15.00 23.10.2019 4.03.2020 – prof. Mieczysław Guzewicz – Świętość małżeństwa
Zabrze, par. św. Józefa: godz. 15.00 25.09.2019 12.02.2020 – mgr Tadeusz Cisowski – Islam – wybrane zagadnienia

Każdy katecheta ma obowiązek uczestniczenia w obu spotkaniach (w dowolnym miejscu). W razie opuszczenia spotkania należy udać się na spotkanie o takiej samej treści w innym miejscu. Gdy jednak spotkanie to już nigdzie nie będzie powtórzone, należy nieobecność czym prędzej usprawiedliwić (pisemnie ? najpóźniej do następnego spotkania, a po ostatnim do 30 dni).
UWAGA: podczas pierwszej serii spotkań będzie miało miejsce pierwsze szkolenie dla katechetów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym, dlatego też jest ono
obowiązkowe dla wszystkich katechetów, także tych, którzy z różnych przyczyn są zwalniani z udziału w Spotkaniach Katechetycznych (nie dotyczy księży, którzy będą mieli szkolenie w innych terminach). Obowiązek ten dotyczy również emerytów, którzy dalej katechizują np. w ramach zastępstw. Absencja na tych szkoleniach będzie skutkowała wycofaniem skierowania do katechizowania w szkole.
Przypominamy, że zaświadczenia o uczestnictwie w Spotkaniach Katechetów otrzymają jedynie te osoby, które wezmą udział we wszystkich spotkaniach i zwrócą się o takie zaświadczenie do Sekcji
Szkolno-Katechetycznej. Katecheci pracujący także na terenie innych diecezji, dla których dogodniejszy jest dojazd na spotkania szkoleniowe organizowane przez sąsiednie diecezje mogą brać udział w spotkaniach organizowanych przez te diecezje, należy jednak niezwłocznie po zakończeniu cyklu spotkań do Sekcji Szkolno-Katechetycznej przesłać stosowne zaświadczenie. Te zaświadczenia i usprawiedliwienia należy dostarczyć do dnia 31.05.2020 r.
W przypadku trudności w zwolnieniu katechety przez szkołę, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sekcję Szkolno-Katechetyczną.
W imieniu wszystkich katechetów pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie księżom proboszczom, którzy udostępniali w minionym roku szkolnym kościoły i salki katechetyczne, a także tym, którzy w tym roku udostępnią miejsce dla naszych spotkań. Bóg zapłać za zrozumienie i otwartość na potrzeby
szkoleniowo-formacyjne katechetów naszej diecezji.
3. Program nauczania religii
Program nauczania religii w nowym roku szkolnym nie ulega zmianie, w klasie VII szkoły podstawo-
wej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone
dla klasy I gimnazjum, dla klasy VIII szkoły podstawowej stosuje się programy i pomoce dydaktyczne do
nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum, a dla klasy I liceum i zawodówki zatwierdzone dla klasy
III gimnazjum – Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 14 lutego 2017 roku. Przypominam, że dyrekcje szkół nie mają prawa żądać od katechetów przedstawiania programu nauki religii (lub
rozkładu materiału) do zatwierdzenia, podajemy go jedynie do wiadomości.
Nowy program i nowe podręczniki wejdą do użytku z dniem 1.09.2020 r. Zmieni się układ etapów
edukacyjnych (kl. I-IV i V-VIII). Nowe podręczniki wejdą w klasach: I, V i VII szkoły podstawowej oraz
I branżowej i średniej.
4. Przygotowanie do sakramentu pokuty i eucharystii
Sposób przygotowania i termin przyjęcia I-szej Komunii św. nie ulegają zmianie. Należy uwzględnić zasady wskazane w dokumentach synodalnych (I SDG nr 295-300). Obowiązkowy jest udział w katechezie
szkolnej i parafialnej. Dopuszcza się możliwość tzw. wczesnej komunii św. (zob. I SDG nr 446-449), takie przygotowanie ma miejsce w parafiach: św. Anny w Zabrzu i MB Kochawińskiej w Gliwicach.
5. Bierzmowanie
Zgodnie z postanowieniami I Synodu Diecezji Gliwickiej od roku szkolno-katechetycznego 2019/2020
wchodzi w życie nowy termin przygotowania i przystąpienia młodzieży do sakramentu bierzmowania.
Przygotowanie obecnej klasy VI szkoły podstawowej rozpocznie się w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej tzn. za trzy lata (por. I SDG nr 415) i będzie trwało dwa lata. Ze względów duszpastersko-organizacyjnych zachęca się do przeprowadzenia pierwszych spotkań grupy młodzieży już w II semestrze klasy VIII (np. około Wielkanocy lub w innym dogodnym terminie). Warunkiem dopuszczenia do sakramentu jest sumienny udział w katechizacji szkolnej i parafialnej oraz formacji duchowej (zob. I SDG nr
305).
Natomiast klasy (obecne siódme i ósme), które w ostatnich dwu latach zaczęły przygotowanie do
bierzmowania, należy dalej przygotowywać zgodnie z dotychczasowym trzyletnim programem (zgodnie
z zarządzeniem Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski).
6. IX Tydzień Wychowania
W tym roku pod hasłem: ?Nauczycielu, gdzie mieszkasz?? – materiały zostały już przekazane do parafii, można je też ściągnąć ze strony tydzienwychowania.pl. Zachęcam do odwiedzenia tej strony.
7. XIX Dzień Papieski ? Wstańcie, chodźmy! – 13 października 2019 r.
Materiały potrzebne do przeprowadzenia zbiórek zostały już w lipcu przekazane do parafii. Zachęcam
katechetów i księży do skorzystania z materiałów, które pojawią się na stronie https://dzielo.pl/dzienpapieski/dzien-papieski-2019/.
8. Konkursy
Zapraszamy do udziału w konkursach biblijnych dla uczniów szkoły podstawowej i w Olimpiadzie
Teologii Katolickiej dla uczniów szkół średnich. W tym roku Archidiecezja Częstochowska jest organizatorem XXV Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V (Diecezjalny) i dla klas VI-VIII (Wojewódzki)
szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 ? regulaminy w załącznikach. Natomiast XXX OTK
organizuje Archidiecezja Przemyska, szczegóły na stronie www.otk.pl. Przypominam, że do udziału
w OTK należy zgłosić szkołę w Sekcji Szkolno-Katechetycznej w Gliwicach. Tylko zgłoszone szkoły
otrzymają materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego.
9. Sprawozdanie katechetyczne
Jak w poprzednich latach zbierane będą dane na temat katechezy w poszczególnych szkołach
i przedszkolach parafii. Niektórych danych nie będzie trzeba powtarzać, ale np. należy podać aktualną
liczbę uczniów w szkole i zgłoszonych na katechezę. W bardzo wielu szkołach zmieniły się nazwy,
a nawet dane teleadresowe. Prosimy o sprawne przekazanie tych danych do księży proboszczów.

 

TERMIN WYDARZENIE
07.09.2019 Rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego 2019/20. Uroczysta Msza św.
o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. biskupa (katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach). Po Mszy św. spotkanie inaugurujące nowy rok szkolno-katechetyczny (Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach).
15-22.09.2019 IX Tydzień Wychowania pod hasłem: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?. Materiały katechetyczne: www.tydzienwychowania.pl
23.09.2019 Spotkanie formacyjne dla nauczycieli i wychowawców rejonu lublinieckiego organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Moderatorem spotkania będzie o. Krzysztof Wolnik OMI (Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu).
25.09.2019 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu zabrzańskiego.
27-29.09.2019 Rekolekcje dla katechetów, nauczycieli i wychowawców w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich (ul. Śniadeckiego 1). Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Janusz Czenczek, Diecezjalny Penitencjarz i Egzorcysta.
2.10.2019 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu bytomskiego.
9.10.2019 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu gliwickiego.
13.10.2019 XIX Dzień Papieski pod hasłem: Wstańcie. Chodźmy! O godz. 12.30 Msza św. w intencji wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców naszej diecezji z okazji Dnia Edukacji Narodowej, celebrowana przez Biskupa Gliwickiego Jana Kopca (Katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach).
16.10.2019 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu lublinieckiego.
23.10.2019 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu tarnogórskiego.
24.10.2019 Etap szkolny XXV Diecezjalnego (kl. IV-V) i Wojewódzkiego (kl. VI-VIII) Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół podstawowych.
09.11.2019 Dzień skupienia dla katechetów, nauczycieli i wychowawców rejonu bytomskiego ? par. NSPJ w Bytomiu. Moderatorami spotkania będą ks. dr Marek Dziewiecki oraz Rafał Pożeziński. Tematyka spotkania: Wychowanie ku Wolności.
15-17.11.2019 Ogólnopolskie rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców dla katechetów, nauczycieli i wychowawców w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku (ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec). Rekolekcje poprowadzi JE ks. bp Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Zapisy przyjmuje Dariusz Przyłas, Prezes KSW w Polsce / 692 482 056 /.
20.11.2019 Etap szkolny XXX Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpostawowych. Temat tegorocznej edycji konkursu: Dumni z Ewangelii i z Polski. Bliższe informacje: www.otk.pl
21.11.2019 Etap rejonowy (dekanalny) XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych (Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarn-Góry, Lubliniec).
23.11.2019 Dzień skupienia dla katechetów, nauczycieli i wychowawców rejonu tarnogórskiego ? par. Świętego Mikołaja w Reptach Śląskich. Moderatorem spotkania będzie ks. Janusz Iwańczuk, diecezjalny rekolekcjonista, penitencjarz katedralny, moderator Apostolstwa Modlitwy za Kapłanów.
28.11.2019 Etap rejonowy (dekanalny) XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych (Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarn-Góry, Lubliniec).
 

 

 

30.11.2019

Dzień skupienia dla nauczycieli, katechetów i wychowawców w rejonach:

?        Gliwickim ? par. pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach Sośnicy. Moderatorem spotkania będzie ks. proboszcz mgr lic. Korneliusz Matauszek, Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli religii, rejonowy wizytator katechizacji oraz duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców;

?        Zabrzańskim ? par. pw. św. Andrzeja w Zabrzu. Moderatorem spotkania będzie ks. mgr Wojciech Babiak, Sędzia Audytor Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej;

?        Lublinieckim ? par. pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Moderatorem spotkania będzie ks. Artur Sepioło, dyrektor Sekcji ds Nowej Ewangelizacji

7-8.12.2019 Wycieczka dla katechetów, nauczycieli i wychowawców na jarmark adwentowy w Pradze.
09.01.2020 Spotkanie noworoczne Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców oraz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców rejonu gliwickiego z ks. biskupem. (godz. 16.30 ? Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła 5).
5.02.2020 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu gliwickiego.
27.02.2020 Finał XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych (Archidiecezja Częstochowska).
05.03.2020 Finał diecezjalny XXV Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych (Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach).
12.02.2020 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu zabrzańskiego.
19.02.2020 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu lublinieckiego.
4.03.2020 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu tarnogórskiego.
11.03.2020 Spotkanie formacyjne katechetów rejonu bytomskiego.
13-15.03. 2020 Wielkopostne rekolekcje dla katechetów, nauczycieli i wychowawców w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku (ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec). Rekolekcje poprowadzi ks. mgr lic. Mateusz Batóg, uczestnik studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
04.03.2020 Etap diecezjalny XXX Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Temat tegorocznej edycji konkursu: Dumni z Ewangelii i z Polski. Bliższe informacje: www.otk.pl
16-18.04.2020 Finał ogólnopolski XXX Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Przemyślu. Temat tegorocznej edycji konkursu : Dumni z Ewangelii i z Polski. Bliższe informacje: www.otk.pl
27.06.2020 Zakończenie roku szkolno-katechetycznego dla katechetów, nauczycieli i wychowawców. Msza św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. biskupa w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.
01-02.07.2020 Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli, katechetów i wychowawców na Jasną Górę.