Zapraszamy Was do udziału w konkursie: ?POCZTÓWKA DLA
JANA PAWŁA II Z HISTORIĄ W TLE ? W STULECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH?
organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
Jana – Pawła II w Boruszowicach. Prosimy również o przekazanie
regulaminu tego konkursu nauczycielom j. polskiego i plastyki.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

? Pocztówka dla Jana Pawła II z historią w tle ?

w Stulecie Powstań Śląskich?.

 

? Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci?. (Jan Paweł II)

 

 

 

 I.CELE KONKURSU:

 • Wyszukiwanie i rozwijanie młodych talentów.
 • Aktywizowanie miłośników sztuk pięknych i historii ojczyzny.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Inspiracja tradycją i historią Polski, zwłaszcza historią Powstań Śląskich.
 • Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości

i  osobowości papieża-Polaka-patrioty Jana Pawła II.

 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
  Jana Pawła II w jego  relacji z ojczyzną.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Organizatorem konkursu ?Jan Paweł II a historia narodu polskiego – w Stulecie Powstań Śląskich?jest Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoła Podstawowa Jana Pawła II w Boruszowicach.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych.
 • Konkurs obejmuje dwie kategorie: literacką i plastyczną.
 • Prace literackie  powinny   być inspirowane wybranymi wydarzeniami z życia św. Jana Pawła II, które zdaniem autora pracy  ukazują   miłość, szacunek , wierność,  a także patriotyzm papieża- Polaka.
 • Prace plastyczne mogą stanowić dowolną interpretację cytatu św. Jana Pawła II  lub tytułu konkursu .

 

III. KATEGORIE WIEKOWE:

 

         Konkurs literacki:

Kategoria I – uczniowie klasy IV-VI

Kategoria II – uczniowie klasy VII-VIII

 

         Konkurs plastyczny:

 Kategoria I-przedszkolaki

Kategoria II- uczniowie klasy I-III

Kategoria III-uczniowie klasy IV-VI

Kategoria IV-uczniowie klasy VII-VIII

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Do udziału w konkursie uprawnia dostarczenie na adres szkoły pracy konkursowej wykonanej zgodnie z kategoriami wymienionymi w punkcie III.
 • Uczestnik powinien dostarczyć pracę na adres szkoły do dnia 11.2019 r.
 • Prace muszą być wykonane indywidualnie .
 • Uczestnik może dostarczyć po jednej pracy w każdej z kategorii.

 

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

Konkurs literacki:

 

 • Krótka forma literacka do zamieszczenia na kartce pocztowej: wiersz, krótki list
 • Długość pracy:  max 1 strona A5( czcionka Times New Roman 12 pkt. , marginesy standardowe, interlinia 1,5 )
 • Prace należy przesłać pocztą na adres :

Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach, 42-690 Boruszowice ul. Szkolna 2

lub dostarczyć drogą mailową na adres: boruszowiec@gazeta.pl

 • Do pracy należy dołączyć metryczkę , której wzór znajduje się na końcu
 • Brak metryczki wyklucza pracę  z udziału w konkursie.
 • Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem literackim, oraz pod kątem merytorycznego przekazu związanego z osobą św. Jana Pawła II.
 • Autorzy nagrodzonych prac oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszeni na uroczystość rozdania nagród i dyplomów  w dniu 07.11.2019r.

Konkurs plastyczny:

 • prace wykonane  w formacie A5,   dowolną techniką płaską( nie przestrzenną) należy przesłać pocztą na adres :

Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Boruszowicach, 42-690 Boruszowice ul. Szkolna 2.

 • Do pracy należy dołączyć metryczkę , której wzór znajduje się na końcu
 • Brak metryczki wyklucza pracę  z udziału w konkursie.
 • Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem estetyki,

pomysłowości oraz merytorycznego przekazu związanego z osobą św. Jana Pawła II.

 • Autorzy nagrodzonych prac oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszeni na uroczystość rozdania nagród i dyplomów  w dniu 07.11.2019r.

 

 

 

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 • Dostarczone prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają:

–  nagrody rzeczowe i dyplomy (I, II, III miejsce)

–  dyplomy (wyróżnienia)

 • Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.
 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że projekt dostarczony przez niego jest efektem jego własnego działania twórczego i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie był nigdy wcześniej publikowany.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na:
 3. wykorzystanie pracy konkursowej do organizacji wystawy, publikowanie i powielanie projektu.
 4. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikowanie danych osobowych uczestnika na stronie internetowej organizatora.
 5. Laureaci konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora konkursu własność pracy konkursowej oraz prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą.
 6. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
 7. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej organizatora .
 8. Prace plastyczne zakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane autorom.

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELAJĄ:

Jadwiga Świętek,   Kornelia Sobel-nauczyciele religii  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach (tel. 32 284 78 44, e-mail: boruszowiec@gazeta.pl)

 

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

? Pocztówka dla Jana Pawła II z historią w tle?

w Stulecie Powstań Śląskich?.

 

? Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci?. (Jan Paweł II)

 

METRYCZKA :

 

Kategoria: PLASTYCZNA / LITERACKA ( niepotrzebna skreślić)

Tytuł pracy :???????????????????????????????.

Imię i nazwisko autora :??????????????????????????..

Klasa, nazwa placówki, adres, tel. :?????????????????????..

?????????????????????????????????????.

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela :????????????????????.

e-maile uczestnika i opiekuna:????????????????????????.

nr-y telefonu uczestnika i opiekuna :?????????????????????.

 

Uczestnik oświadcza, że praca przesłana na konkurs jest wyłącznie jego autorstwa oraz że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie pracy wyraża zgodę na jej ewentualną, nieodpłatną publikację ( np. wystawa, strona internetowa ).Uczestnik poprzez przesłanie swojej pracy wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

??????????..              .??????????                    …??????

podpis uczestnika                                   podpis rodzica              podpis nauczyciela

 

 

 

Oświadczenie

 

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach, ul. Szkolna 2 42-690 Boruszowice
tel. 32 284-78-44, e-mail: boruszowiec@gazeta.pl. Inspektor Ochrony Danych: Przemysław Kawa, e-mail: iod@csw.edu.pl

Zdjęcia i filmybędą publikowane przez okres obowiązywania niniejszej zgody,
a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Celem rozpowszechniania wizerunku jest promocja szkoły. Informujemy również
o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że zezwolenie Administratorowi danych
na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody będzie powodowało, że wizerunek Państwa dziecka nie będzie rozpowszechniany. Zgodę możnawycofać
w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie zespołu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego dziecka w związku z jego udziałem w Konkursie

 

????????????????????..

(imię i nazwisko dziecka)

 

zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 880), w postaci zdjęć i filmów nastronie internetowej zespołu:
www.zspboruszowice.szkolna.net , na szkolnym facebooku, w materiałach promujących szkołę, w lokalnej prasie.

 

?????????????????????

(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)