1. Sekcja Szkolno-Katechetyczna przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku (za wyjąt­kiem śro­dy!!!) w godz. 9.30-12.00 i 13.00-15.00 tel. 32 230 71 42;
 • Tadeusz Hryhorowicz: wtorek 9.30-12.00 i 13.00-15.00, czwartek 9.30-12.00 piątek 13.00-15.00; t_hryhorowicz@kuria.gliwice.pl.
 • Adam Spałek: poniedziałek 9.30-12.00 i 13.00-15.00, czwartek 13.00-15.00, piątek 9.30-12.00;
  a_spalek@kuria.gliwice.pl.
 • Anetta Baranowska: poniedziałek-piątek 9.30-12.00 i 13.00-15.00; a_baranowska@kuria.gliwice.pl
 1. Spotkania formacyjne dla katechetów

Spotkania Katechetyczne dla wszystkich katechetów świeckich, sióstr, diakonów i braci zakonnych będą miały miejsce tradycyjnie w środy. Jednak ze względu na sytuację będzie miało miejsce tylko jedno spotkanie w nowym roku kalendarzowym wg poniższego harmonogramu.

Bytom, par. Trójcy Św.: godz. 15.00 13.01.2021
Gliwice, par. św. Ap. Piotra i Pawła: godz. 15.15 20.01.2021
Lubliniec, par św. Stanisława Kostki: godz. 15.15 27.01.2021
Tarnowskie Góry, par. MB Uzdrowienia Chorych: godz. 15.00 24.02.2021
Zabrze, par. św. Józefa: godz. 15.00 10.03.2021

Każdy katecheta ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniu (w dowolnym miejscu). Nieobecność nale­ży czym prędzej usprawiedliwić (pisem­nie po ostatnim do 30 dni, czyli do 9.04.2021 r.).

Kate­checi pracujący także na terenie innych diecezji, dla których dogodniejszy jest dojazd na spotka­nia szko­leniowe organizowane przez sąsiednie diecezje, mogą brać udział w spotkaniach organizowa­nych przez te diecezje, należy jednak niezwłocznie po zakończeniu cyklu spotkań do Sekcji Szkolno-Kateche­tycznej przesłać stosowne zaświadczenie – do dnia 31.05.2020 r.

W przypadku trudności w zwolnieniu katechety przez szkołę, należy o tym fakcie niezwłocznie powia­domić Sekcję Szkolno-Katechetyczną.

W imieniu wszystkich katechetów pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie księżom probosz­czom, którzy udostępniali w minionym roku szkolnym kościoły i salki katechetyczne, a także tym, którzy w tym roku udostępnią miejsce dla naszych spotkań. Bóg zapłać za zrozumienie i otwartość na potrzeby szkoleniowo-formacyjne katechetów naszej diecezji.

 1. Program nauczania religii

Nowy program i nowe podręczniki mogą być stosowane od dnia 1.09.2020 r., a najpóźniej muszą być wprowadzone za rok zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Pol­sce”.

 1. X Tydzień Wychowania

W tym roku jest pod hasłem: „Budujmy więzi” 13-19 września – materiały można ściągnąć ze strony tydzienwychowania.pl. Zachęcam do odwiedzenia tej stro­ny.

 1. XX Dzień Papieski – Totus Tuus – 11 października 2020 r.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia zbiórek (skromniejsze niż zwykle) zostały już w lipcu prze­kazane do parafii. Zachę­cam katechetów i księży do skorzystania z materiałów, które są do pobrania na stronie https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2020/do-pobrania/.

 1. Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach biblijnych dla uczniów szkoły podstawowej i w Olimpiadzie Teologii Katolickiej dla uczniów szkół średnich. W tym roku szkolnym Diecezja Sosnowiecka jest orga­nizatorem XXVI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V i XXVI Wojewódzkiego Kon­kursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych – regulaminy w załącznikach. Natomiast XXXI OTK organizuje Archidiecezja Poznańska, szczegóły na stronie www.otk.pl. Do udziału w konkur­sach należy zgłosić szkołę w Sekcji Szkolno-Katechetycznej w Gliwi­cach. Tylko zgłoszone szkoły otrzy­mają materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego.

 1. Sprawozdanie katechetyczne

Jak w poprzednich latach zbierane będą dane na temat katechezy w szkołach i przedszkolach. Proszę o sprawne zebranie danych i przekazanie ich księżom proboszczom. Ankiety powinny być wypełnienie i przysłanie do Sekcji Szkolno-Katechetycznej w terminie do 21 września br.

W bardzo wielu szkołach zmieniły się nazwy lub dane teleadresowe. Prosimy o sprawne przekazanie tych danych do Sekcji Szkolno-Katechetycznej. Proszę również by każdy katecheta przysłał aktualne dane o liczbie godzin w szkole i/lub przedszkolu, z podaniem klas  i/lub grup wiekowych katechizowa­nych, emaile należy podpisać imieniem i nazwiskiem, bo często po adresie trudno rozpoznać kto jest nadawcą.